Advokátní kancelář POREL Legal, advokátní kancelář s.r.o. nabízí českým i zahraničním klientům komplexní právní služby ve všech oblastech českého i unijního práva včetně práva trestního. Máme široké zkušenosti se zastupováním klientů před obecnými a rozhodčími soudy. Nabízíme profesionální osobní přístup a transparentní podmínky spolupráce.

Hlavním cílem je v maximální možné míře vyjít vstříc individuálním požadavkům klienta.

Samozřejmostí je zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných při výkonu advokacie.

Odměna

Odměna za poskytované služby lze stanovit několika způsoby, přičemž záleží vždy na povaze a náročnosti úkolu a preferencích klienta. Dbáme na to, aby konečná výše odměny odpovídala hodnotě a složitosti věci. Odměna je určena:

  • na základě právního předpisu (mimosmluvní/tarifní odměna), kterým je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif);
  • dle individuální dohody s klientem (smluvní odměna), která může být stanovena jako odměna hodinová, fixní (pevná částka) za vyřízení konkrétní záležitosti nebo paušální, kdy je při dlouhodobější spolupráci dojednána pravidelná (měsíční/čtvrtletní) pevná platba bez ohledu na rozsah a časovou náročnost práce; nebo
  • podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci, která je předmětem sporu/jednání.

K odměně za právní služby stanovené některým z výše uvedených způsobů je vždy připočítáno DPH dle aktuální sazby.

Oblasti práva

Právní služby poskytujeme zejména (nikoliv však výlučně) v následujících oblastech práva

Právo obchodních společností a obchodní právo

obchodněprávní a pracovněprávní poradenství
v oblasti správy a řízení obchodních společností

Více
Příprava smluvní dokumentace

servis smluvní dokumentace s účastí na celém procesu,
řešení problémů či sporů při realizaci

Více
Pracovní právo

komplexní právní poradenství v oblastech pracovních smluv,
dohod, manažerských smluv, vnitřních směrnic a řádů

Více
Soudní spory a rozhodčí řízení

komplexní právní poradenství při řešení sporů a
zastupování v obchodních, civilních i pracovněprávních sporech

Více
Právo nemovitostí

příprava a projednání kupních, darovacích, zástavních či nájemních smluv,
včetně smluv o výstavbě a prohlášení vlastníka o vymezení bytů

Více
Vymáhání pohledávek

služby při správě soudního či mimosoudního vymáhání pohledávek, 
prověření majetkové situace dlužníka, zajištění dluhů

Více
Insolvenční právo

zastupujeme věřitele, jakož i samotné dlužníky
ve všech fázích insolvenčního řízení

Více
Rodinné právo

komplexní služby k veškerým úkonům souvisejících s rozvodem,
poměry k dětem, výživným, společným jměním, určením otcovství

Více
Trestní právo

obhajoba v trestním řízení, od přípravného řízení až po řízení před soudem
sepis trestních oznámení a zastupování poškozených

Více
Veřejné zakázky

poradenství zadavatelům při přípravě dokumentace, dodavatelům při zpracování nabídek, zastupování v řízeních, ÚOHS a soudních sporech

Více

Řešení sporů POREL Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Klient v postavení spotřebitele má právo v souladu s ust. § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, na mimosoudní řešení sporů s advokátní kanceláří nnr legal vyplývajících ze smlouvy o poskytování právních služeb. K řešení spotřebitelského sporu je příslušná Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1. Bližší informace o způsobu zahájení mimosoudního řešení sporu se nacházejí na internetové stránce tohoto pověřeného subjektu www.cak.cz.
Odměna za služby poskytované advokátní kanceláří POREL Legal, advokátní kancelář s.r.o. je sjednána jako smluvní či mimosmluvní dle advokátního tarifu – vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.