Vymáhání pohledávek

V oblasti vymáhání pohledávek poskytujeme klientům komplexní služby při správě soudního či mimosoudního vymáhání pohledávek.

Námi poskytované služby zejména zahrnují přípravu a administraci výzev k úhradě dlužné částky, prověření majetkové situace dlužníka a souvisejících osobních a obchodních vztahů, asistenci při sepisování notářských zápisů s přímou vykonatelností, zajištění dluhů pomocí směnek či zřízením zástavního práva, zahájení a vedení soudních, případně rozhodčích řízení vedoucích k pravomocnému přiznání nároku klienta a asistenci při nařizování a vedení exekucí.

Poskytujeme zejména tyto služby:

  • posouzení podkladů a analýzu pozice klienta a jeho práv či možností obrany, včetně zkoumání pravděpodobnosti úspěchu klienta ve sporu a posouzení vhodnosti jednotlivých možností vedení sporu;
  • - vypracování strategie vedení sporu;
  • aktivní účast při vyjednáváních s protistranou o možnostech smírného řešení sporu, které je v souladu se zájmy klienta a současně přijatelné pro protistranu, přípravu veškerých nezbytných písemností a podání vztahujících se ke sporu, zejména žalob či vyjádření k nim, zajištění služeb soudních znalců a tlumočníků je samozřejmostí;
  • zastupování v řízeních před soudy;
  • právní asistence při výkonu soudních a jiných vykonatelných rozhodnutí, včetně zajištění soudního exekutora a veškeré komunikace s ním;
  • veškeré právní služby při vymáhání pohledávek do zahraničí.