Soudní spory a rozhodčí řízení

Zastupování v řízení před soudy a rozhodčími orgány patří mezi nejvýznamnější právní oblasti, na niž se naše advokátní kancelář specializuje. Jedná se o komplexní právní poradenství při řešení sporů a zastupování v obchodních, civilních i pracovněprávních sporech, včetně sporů v insolvenčním a exekučním řízení, ve správním soudnictví i v řízení před Ústavním soudem.

Svým klientům poskytujeme komplexní služby od předběžného vyhodnocení pozice klienta a návrhu optimální strategie řešení sporu, přes vedení jednání s protistranou o případném smírném řešení sporu, až po právní zastoupení klienta v samotném řízení zahrnujícím zejména přípravu veškerých písemných podání ve věci a zastoupení při jednáních před soudy všech stupňů.

V této oblasti poskytujeme zejména:

  • zastupování klientů před soudy všech stupňů až před Ústavním soudem České republiky;
  • sepisování rozhodčích smluv a rozhodčích doložek;
  • sepisování návrhů na zahájení soudních a rozhodčích řízení;
  • zpracovávání právních analýz skutkového stavu a návrhů procesní strategie;
  • zastupování stran v rozhodčím řízení;
  • zastupování klientů při jednáních o smírném řešení;
  • právní podpora při vymáhání rozhodnutí.